Надання безкоштовних медичних послуг відповідно до договору з НСЗУ

КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр» ХОР

Надання безкоштовних медичних послуг відповідно до договору з НСЗУ 

«АМБУЛАТОРНА   ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ  »

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання консультативної   третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних,   ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 3. Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень.
 4. Лікування в амбулаторних умовах.
 5. Виклик, у разі потреби, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта та надання йому невідкладної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
 6. Направлення пацієнта при наявності показань у заклади вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації для надання йому медичної допомоги.

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення при невідкладному стані.

Інструментальні обстеження (ЕКГ, ДехоКГ серця, ВЕМ, добовий моніторинг серцевого ритму та артеріального тиску проводяться за направленням лікарів-консультантів центру.

 

«ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ   У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
 3. Проведення хірургічних операцій. 
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
 5. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
 7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 9. Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
 10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 12. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної медичної допомоги для проведення первинного огляду пацієнта та визначення подальшої його маршрутизації.
 2. Наявність відділення / палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
 3. Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
 4. Забезпечення можливості проведення наступних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • СРБ кількісний;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний.
 1. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень.
 2. Наявність лабораторії для проведення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
 3. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
 4. Забезпечення компонентами крові.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення можливості проведення планових та екстрених хірургічних операцій.
 2. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень цілодобово.
 3. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень цілодобово.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної медичної допомоги для проведення первинного огляду пацієнта та визначення подальшої його маршрутизації.
 2. Наявність відділення / палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
 3. Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
 4. Забезпечення можливості проведення наступних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • СРБ кількісний;
 • аналіз сечі загальний.
 1. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень.
 2. Наявність лабораторії для проведення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
 3. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
 4. Забезпечення компонентами крові.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення можливості проведення планових та екстрених хірургічних операцій.
 2. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень цілодобово.
 3. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень цілодобово.

 

«СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ   БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
 4. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 5. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
 6. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 7. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювань.
 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим приміщенням або відділення невідкладної медичної допомоги для забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Відділення / палати інтенсивної терапії, обладнані відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
 3. Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти, альбумін);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • СРБ кількісний;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний.
 1. Забезпечення можливості проведення бактеріологічного дослідження.

Інструментальні обстеження та лабораторні дослідження проводяться за направленням лікарів стаціонару.